Nota Prawna

Kancelaria Radcy Prawnego Bartosz Biechowski prowadzona jest na zasadach określonych w Ustawie o Radcach Prawnych z 1982 r. Zgodnie z w/w Ustawą, radca prawny jest zobowiązany zachować w tajemnicy wszystke fakty i okoliczności, o których dowiedział się w związku ze świadczona pomocą prawną. Radca prawny jest również obowiązany unikać konfliktu interesów oraz posiadać ubezpiecznie od odpowiedzialności cywilnej. Zgodnie z w/w Ustawą, radca prawny może udzielać wszelkiej pomocy prawnej poza obroną w sprawach karnych.